November 2017

Friday, Nov 3 Seniors program and lunch 10:30 am
Sunday, Nov 5 All Age Communion
Sunday, Nov 5 Gospel Sing-Along 7 pm
Friday, Nov 10 Summit Women Gathering 7 pm
Saturday, Nov 18 Ladies Christmas Craft 10 am – 2 pm
Sunday, Nov 19 Return Christmas Shoeboxes
Sunday, Nov 26 Kamloops Thompson Children’s Choir presentation (AM services)
Sunday, Nov 26 Men’s Integrity Group 7 pm
Thursday, Nov 30th Last AWANA for the season

Sorry, nothing found.